Mitjançant la present Política de Privadesa, PLASTIGAUR informa els usuaris dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recullen en aquest lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada. Les dades seran recollides exclusivament per a finalitats determinades, explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment per part de PLASTIGAUR de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Aquesta Política de Privadesa pot canviar amb el temps o ser actualitzada, de manera que li recomanem revisar aquesta pàgina per assegurar-se que està d’acord amb aquests canvis.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les dades personals obtingudes és PLASTIGAUR, S.A. amb domicili social Av. Madre Cándida 20140 Andoain (Guipúscoa). La seva adreça de correu electrònic és plastigaur@plastigaur.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A PLASTIGAUR tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:
1. Pel que fa a la gestió de possibles consultes o sol·licituds d’informació que es realitzen a través de la web, es tractaran les dades dels interessats amb la finalitat de garantir la correcta atenció de les peticions efectuades.

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades comprometent-nos a mantenir de forma confidencial les dades de caràcter personal facilitades.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió.
PLASTIGAUR cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament és el mateix consentiment de l’interessat.

Vostè podrà decidir lliurement i voluntàriament si desitja que tractem aquesta informació. Quan ens cal obtenir informació per part seva, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

PLASTIGAUR es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa, excepte obligació legal.
Ens comprometem a mantenir en secret les dades garantint adaptar les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Tenim implementats els més alts nivells de seguretat exigits per la legislació per protegir les teves dades de caràcter personal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PLASTIGAUR estem tractant dades personals que l’afectin o no.
Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. També els interessats tindran dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. PLASTIGAUR deixarà de tractar les dades, tret per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’usuari tindrà dret a la portabilitat, és a dir, al fet que les dades personals que hagi facilitat es transmetin directament a un altre responsable en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament sigui possible.

El titular de les dades, o el seu representant legal, acreditant la seva identitat, poden exercir els referits drets adreçant un email a l’adreça electrònica plastigaur@plastigaur.com o mitjançant correu postal: Av. Madre Cándida 20140 Andoain (Guipúscoa).

Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a http://www.agpd.es
Quan el titular dels drets no hagi obtingut satisfacció en l’exercici d’aquests, pot reclamar l’assistència de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè l’exercici dels seus drets sigui efectiu, mitjançant la presentació d’una Reclamació de Tutela de Drets (http://www.agpd.es).